Admitere Master 2020

ADMITERE MASTER  IULIE 2020

 

 

CALENDARUL ADMITERII: Sesiunea 8 – 30 iulie 2020

 

INSCRIERI: 8 - 16  IULIE 2020 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Înscrierile se fac la secretariatul facultății, din Str. Schitu Măgureanu nr. 9, Sector 5, Bucuresti

 

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 16 iulie 2020

Concurs de admitere (interviu): 17 iulie 2020

Afișarea rezultatelor (pe forme de finanțare): 19 iulie 2020

Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19  iulie 2020

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 20 iulie 2020

Confirmarea locului*: 20, 21, 22, 23 si 24 iulie 2020 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 27 iulie 2020

 

CRITERII DE ADMITERE - SESIUNEA iulie 2020                                               

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)                 

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:                                                      

 1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta ( Media anilor de studii + Media de licentă: 2 – medie- )
 2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
 3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.            

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (sase)         

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

 • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
 • Criteriul II – media examenului de licenta
 • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • dosar plic;
 • fișă tip de înscriere;
 •  eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele ce citare academică);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
 • diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2020 în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2020);
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la data înscrierii;
 • certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • B.I /C.I sau pasaport  în copie;
 • chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima inscriere; 100 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.

 

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE

INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

 

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a completa fisa de confirmare  si  de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2020) până pe data de 24 iulie 2020, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

 

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fisa de confirmare si de a  prezenta chitanţa de achitare a taxei  de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 2000 lei în contul RO47RNCB0076010452620044  deschis la sucursala BCR sector 5 Bucureşti sau minim 500 lei, urmând ca diferenţa de 1500 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2020.

 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (20, 21, 22, 23 și 24 iulie 2020).

NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2020. 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - sesiunea iulie 2020 se va face și se va afișa imediat după alocarea acestora de către M.E.N.

picture2.jpg

Admitere Master 2019

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala