Admitere licenta 2020

ADMITERE LICENTA IULIE 2020

 

În zilele de 17, 18, 19, 20 și 21 septembrie 2020, candidații care nu au adus dosarul (fizic, pe suport de hartie) au obligația să aducă la facultate, într-un dosar plic,

Diploma de Bacalaureat în original (pentru cei admiși pe locurile bugetate) sau copie (pentru cei admiși pe locuri cu taxă), împreună cu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

Programul de depunere a dosarelor – zilnic între orele 9,00 – 12,00, în sălile:

Pentru studiile universitare de licență,

Domeniul Asistență socială (IF și ID) – sala 101;

Domeniul Sociologie (toate programele de studii: Antropologie, Resurse umane, Sociologie, Sociologie - engleza) – sala 201

Pentru studiile universitare de master,

Toate programele de master – sala 2

 

Important - depunere acte original

În zilele de 17, 18, 19, 20 și 21 septembrie 2020, candidații care nu au adus dosarul fizic (pe suport de hârtie) au obligația să aducă la facultate (sediul din str. Schitu Măgureanu nr. 9), într-un dosar plic, Diploma de Bacalaureat în original (pentru cei admiși pe locurile bugetate) sau copie (pentru cei admiși pe locuri cu taxă), împreună cu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

Confirmări septembrie 2020 – studii universitare de licență

REZULTATE FINALE LICENTA

 

Confirmarea locului la licență (buget/ taxă) şi la master (buget/ taxă), efectuată online sau fizic, se încheie în 24 iulie, ora 14.00

IMPORTANT!!! - Coborare medie la taxa

Rezultate admitere

Confirmarea locului la licență (buget sau taxă) este obligatorie și se poate realiza online sau prin prezență fizică...(click pentru a citi tot)

 

Rezultate eseu studii universitare licenta - sesiunea Iulie 2020

 

Cu 2900 de studenți, suntem una dintre cele mai mari facultăți din cadrul Universității din București. De asemenea, suntem prima facultate de profil a țării în clasamentele de specialitate. Studenții noștri provin covârșitor din clasele cu profil uman și socio-uman, deși avem și sunt bineveniți și absolvenți de licee cu profil economic, real sau tehnic. Aproximativ jumătate din studenții noștri provin din liceele bucureștene, iar cealaltă jumătate de pe întreg cuprinsul țării, în special din Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea. 

Găsiți mai jos toate informațiile necesare pentru admitere.  

INSCRIERI: 1 – 16   IULIE 2020

 • online accesand platforma (accesibila pana la data de 15.07.2020, orele 23:59): http://admitere.sas.unibuc.ro/
 • Ghid admitere licenta
 • prin prezentare fizică - cu respectarea distanțării sociale - la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9, de luni până vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00
 • pentru a ocupa un loc la buget vă recomandăm să optați pentru mai multe specializări în cadrul facultății.
   

Afișarea listelor candidaților înscriși și a evaluării eseului motivațional: 17 iulie 2020

Afișarea listelor candidaților admiși (pe forme de finanțare): 19 iulie 2020

Confirmarea locului: 20, 21, 22, 23 și 24 iulie 2020 (online sau prin prezentare fizica - cu respectarea distanțării sociale - la sediul facultatii din str. Schitu Magureanu nr.9, de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 27 iulie 2020.                                                                  

 

Taxe înscriere admitere licență 2020 

Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București.

taxe-admitere-lic.png

 

Repartizare locuri admitere studii universitare de licenta

locuri-admitere-licenta-2020-page-001.jpg

 

PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:

 1. Eseu motivațional – probă eliminatorie (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu Admis/Respins.

Candidații care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză.

 1. Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel:


Media de admitere pentru învățământul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

 • 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
 • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie ). 

CRITERIUL DE DEPARTAJARE

 • În cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura română(I) și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat(II). 

 

PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional  se face pe baza mediei de la bacalaureat. 

CRITERIUL DE DEPARTAJARE

În cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura română(I); nota obținută la proba orală la Limba și Literatura română(II). 

Înscrierile se fac online în perioada 1 - 16 iulie sau prin prezentare fizica - cu respectarea distanțării sociale - la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9,  de luni până joi între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00)

La admitere pot candida și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cu condiția prezentării Atestatului pentru recunoașterea studiilor efectuate în afara României(eliberat de Ministerul Educației și Cercetării) 

Dosarul pentru cei care optează pentru înscrierea fizică cuprinde următoarele acte:

 • Eseu motivational – probă eliminatorie (300 – 500 cuvinte)
 • Fișa-tip de înscriere (candidatul care se va prezenta la facultate va completa, sub semnătură proprie sau prin reprezentant împuternicit cu procură notarială, toate datele solicitate în formular);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta,(pentru candidații care se vor prezenta la facultate, în original  (sau copie xerox în vederea certificării conform cu originalul în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2020) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați ( cu acordul candidaților și după semnarea protocolului cu Ministerul Educației și Cercetării),  caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire) ;

 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici( care au obținut premiile I, II, III, mențiune la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister);
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate (3/4);
 • I./ C.I. sau pașaport în copie;
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (150 lei – prima înscriere, 100 lei - a doua înscriere și 50 lei următoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București);
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;

 

 • NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat,  a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.
 • candidații de etnie romă care se înscriu pe locurile speciale (destinate romilor), vor completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi vizată la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.;
 • ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

* CONFIRMAREA LOCULUI  ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL ȘI INDIFERENT DE MODALITATEA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de confirma online, prin semnarea contractului de studii

 1. Candidații care au ales înscrierea la sediul facultății vor prezenta la secretariat diploma de bacalaureat în original până pe data de 24 iulie 2020 și vor completa formularul pentru confirmarea locului.
 2. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ (taxa anuala este 3500 lei/an) au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1250 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2020) și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (20, 21, 22, 23 ȘI 24 IULIE 2020). NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2020.

  Instructiuni proprii admitere 2020                                                                                                               

 NOTE ADMITERE ANII TRECUTI (2019,2018,2017):

Ultima medie de intrare la buget in 2019

Departamentul de Sociologie
Programul de studii: Sociologie: 9,05 (romi 8,62)

Programul de studii: Sociologie în lb. Engleză: 7,82
Programul de studii: ResurseUmane: 9.55
Programul de- studii: Antropologie: 9,05

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8,82 (romi: 7,95)

Ultima medie de intrare la taxa in 2019
Departamentul de Sociologie:

Programul de studii: Sociologie: 6,40

Programul de studii: Sociologie în lb. Engleză: 6,25
Programul de studii: Resurse Umane: 8.55
Programul de studii: Antropologie: 6,07

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 7,22
Programul de studii: Asistenta Sociala (invatamint la distanta): 7,87

 

Ultima medie de intrare la buget in 2018
Departamentul de Sociologie
Programul de studii:Sociologie: 9,15 (romi: 8,20)
Programul de studii:ResurseUmane: 9.60
Programul de- studii: Antropologie: 9,07

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 9,17 (romi: 6,90)

Ultima medie de intrare la taxa in 2018
Departamentul de Sociologie:
Programul de studii: Sociologie: 6,92
Programul de studii: Resurse Umane: 8.70
Programul de studii: Antropologie: 6,12

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8,07
Programul de studii: Asistenta Sociala (invatamint la distanta): 7,80

 

Ultima medie de intrare la buget in 2017
Departamentul de Sociologie
Programul de studii: Sociologie: 9.05
Programul de studii: Resurse Umane: 9.65
Programul de studii: Antropologie: 8,95

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8.70 (romi: 6,90)

Ultima medie de intrare la taxa in 2017

Departamentul de Sociologie:
Programul de studii: Sociologie: 7.60
Programul de studii: Resurse Umane: 8.55
Programul de studii: Antropologie: 5.87

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 7.62
Programul de studii: Asistenta Sociala (invatamint la distanta): 7.14 

Admitere 2019

 

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala