Admitere licenta 2020

ADMITERE LICENTA IULIE 2020 

Cu 2900 de studenți, suntem una dintre cele mai mari facultăți din cadrul Universității din București. De asemenea, suntem prima facultate de profil a țării în clasamentele de specialitate. Studenții noștri provin covârșitor din clasele cu profil uman și socio-uman, deși avem și sunt bineveniți și absolvenți de licee cu profil economic, real sau tehnic. Aproximativ jumătate din studenții noștri provin din liceele bucureștene, iar cealaltă jumătate de pe întreg cuprinsul țării, în special din Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea.

Găsiți mai jos toate informațiile necesare pentru admitere. 

INSCRIERI: 8 – 16   IULIE 2020   (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)
Înscrierile se fac la secretariatul facultății, din Str. Schitu Măgureanu nr. 9, Sector 5, Bucuresti 

Afișarea listelor candidaților înscriși și a evaluării eseului motivațional: 17 iulie 2020

Afișarea listelor candidaților admiși (pe forme de finanțare): 19 iulie 2020

Confirmarea locului: 20, 21, 22, 23 si 24 iulie 2020 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 27 iulie 2020


PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:

 1. Eseu motivațional – probă eliminatorie (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat  cu Admis/Respins.

Candidații care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză.

 1. Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel:


Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

 • 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
 • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie ). 

CRITERIUL DE DEPARTAJARE

 • In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă(I) și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat(II).

PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional  se face pe baza mediei de la bacalaureat. 

CRITERIUL DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă(I); nota obținută la proba orală la Limba și Literatura romănă(II). 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menționa, sub semnatură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La admitere pot candida și cetățeni ai statelor member ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Econoomic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în cee ace privește taxele de școlarizare, cu condiția prezentării Atestatului pentru recunoașterea studiilor efectuate în afara României(eliberat de Ministerul Educației și Cercetării) 

 • Dosarul cuprinde următoarele acte:
 • Eseu motivational – probă eliminatorie (300 – 500 cuvinte)
 • Fișa-tip de înscriere (candidatul va completa, sub semnătură proprie sau prin reprezentant împuternicit cu procură notarială,  toate datele solicitate în formular);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original  (sau copie xerox în vederea certificării conform cu originalul în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2020) eliberată de către instituția de învătământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învătămîntului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidati ( cu acordul candidaților și dupa semnarea protocolului cu Ministerul Educației și Cercetării),  caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire) ;

 • Certificatul de naștere, în copie cerificată conform cu originalul;
 • Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici( care au obținut premiile I, II, III, mențiune la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister);
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate (3/4);
 • B.I./ C.I. sau pașaport în copie;
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (150 lei – prima inscriere, 100 lei - a doua inscriere si 50 lei urmatoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii);
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 • NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat,  a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • candidații de etnie rroma care se înscriu pe locurile speciale (destinate rromilor),  vor completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi vizata la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.;
 • INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

* CONFIRMAREA LOCULUI  ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

 1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a aduce la  secretariat diploma de bacalaureat în original până pe data de 24 iulie 2020 și de a completa formularul pentru confirmarea locului.
 2. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti ( urmând ca diferenţa de 1250 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2020) și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (20, 21, 22, 23 ȘI 24 IULIE 2020). NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2020.                                                                       

 

Repartizarea locurilor se va face si se va afișa imediat după alocarea  acestora de catre M.E.C.

picture1.jpg

 

NOTE ADMITERE ANII TRECUTI (2019,2018,2017):

Ultima medie de intrare la buget in 2019

Departamentul de Sociologie
Programul de studii: Sociologie: 9,05 (romi 8,62)

Programul de studii: Sociologie în lb. Engleză: 7,82
Programul de studii: ResurseUmane: 9.55
Programul de- studii: Antropologie: 9,05

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8,82 (romi: 7,95)

Ultima medie de intrare la taxa in 2019
Departamentul de Sociologie:

Programul de studii: Sociologie: 6,40

Programul de studii: Sociologie în lb. Engleză: 6,25
Programul de studii: Resurse Umane: 8.55
Programul de studii: Antropologie: 6,07

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 7,22
Programul de studii: Asistenta Sociala (invatamint la distanta): 7,87

Ultima medie de intrare la buget in 2018
Departamentul de Sociologie
Programul de studii:Sociologie: 9,15 (romi: 8,20)
Programul de studii:ResurseUmane: 9.60
Programul de- studii: Antropologie: 9,07

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 9,17 (romi: 6,90)

Ultima medie de intrare la taxa in 2018
Departamentul de Sociologie:
Programul de studii: Sociologie: 6,92
Programul de studii: Resurse Umane: 8.70
Programul de studii: Antropologie: 6,12

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8,07
Programul de studii: Asistenta Sociala (invatamint la distanta): 7,80

Ultima medie de intrare la buget in 2017
Departamentul de Sociologie
Programul de studii: Sociologie: 9.05
Programul de studii: Resurse Umane: 9.65
Programul de studii: Antropologie: 8,95

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8.70 (romi: 6,90)

Ultima medie de intrare la taxa in 2017

Departamentul de Sociologie:
Programul de studii: Sociologie: 7.60
Programul de studii: Resurse Umane: 8.55
Programul de studii: Antropologie: 5.87

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 7.62
Programul de studii: Asistenta Sociala
(invatamint la distanta): 7.14

Admitere 2019

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala