„INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ PENTRU UN MANAGEMENT DE CALITATE ÎN SERVICIILE SOCIALE”

Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie și Association Rhône Alpes pour la Formation des Directeurs d’Etablissement du Secteur Social (ARAFDES) – Lyon, Franţa anunţă lansarea:

 • Cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „INTERVENȚIE SPECIALIZATĂ PENTRU UN MANAGEMENT DE CALITATE ÎN SERVICIILE SOCIALE”.

Programul este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi este organizat pe baza legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului privind iniţierea, organizarea si desfăşurarea programelor de studii postuniversitare de formare si dezvoltare continuă al Universităţii Bucureşti. Durata cursului este de 12 luni (decembrie 2017 - noiembrie 2018) şi va fi structurată în activităţi fomative care presupun participarea la 200 de ore de formare repartizate în 10 sesiuni a câte 20 de ore, o sesiune o dată pe lună (vinerea şi sâmbăta, câte 8 ore/zi şi duminica 4 ore), urmate de o sesiune de examene si o altă sesiune alocată examenului pentru certificare. Programul are alocat un număr de 30 de credite transferabile.

Programul va debuta în decembrie 2017 (prima sesiune de cursuri va fi organizată în datele de 8 - 10 decembrie 2017), reprezentând o oportunitate de dezvoltare şi certificarea competenţelor în domeniul calităţii serviciilor sociale pentru directorii executivi / directorii generali care coordonează Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului / Direcţii de Asistenţă Socială şi Servicii Publice de Asistenţă Socială, directori executivi adjuncţi / directori generali adjuncţi din cadrul aceloraşi instituții, manageri în sectorul social privat.

Cursurile vor fi susţinute de către cadre didactice din Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, cadre didactice care activează în cadrul ARAFDES, Franţa, precum şi formatori cu experienţă relevantă în domeniul social din partea Asociaţiei pentru Dezvoltarea Copilului şi Autoritaţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie. Cursurile susţinute de către lectorii ARAFDES vor fi traduse în limba română, beneficiind de traducere simultană.

Cursul se va derula în salile Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială – Universitatea Bucureşti din Șoseaua Panduri 90-92, Bucureşti.

Planul de învăţământ al Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională „INTERVENŢIE SPECIALIZATĂ PENTRU UN MANAGEMENT DE CALITATE ÎN SERVICIILE SOCIALE” prevede parcurgerea a 6 discipline care abordează problematica socială, având următoarele tematici:

 • Management şi branding organizaţional
 • Comunicare organizaţională în servicii sociale
 • Managementul resurselor umane în servicii sociale
 • Management financiar și administrativ
 • Calitatea serviciilor sociale
 • Politici publice şi management administrativ. Procesul politicilor publice – ciclul politicilor publice.

COMPETENŢE PROFESIONALE obţinute:

 • C2.1 Identificarea și descrierea metodologiei și a procedurilor de elaborare a politicilor și programelor sociale destinate persoanelor și grupurilor vulnerabile;
 • C2.2 Explicarea apariției și menținerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile utilizând procedurile specifice;
 • C2.3 Implementarea politicilor și programelor sociale prin dezvoltarea și aplicarea de proceduri și metodologii specifice;
 • C2.4 Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele și specificul socio-cultural al comunității;
 • C2.5 Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele și grupurile vulnerabile;
 • C3.1 Definirea conceptelor, metodelor și tehnicilor specifice de diagnoza a sistemului de asistenta sociala;
 • C3.2 Elaborarea unor strategii și scenarii alternative de interpretare a realităților si problematicilor sociale;
 • C3.3 Identificarea si implementarea unor mecanisme de răspuns adecvate situațiilor problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile și comunitățile aflate in dificultate;
 • C3.4 Utilizarea criteriilor științifice in evaluarea si diagnoza sistemului de asistenta socială;
 • C3.5 Dezvoltarea de parteneriate public-privat care sa susțină persoanele si grupurile aflate in risc social.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

 • CT.1. Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale.
 • CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational.
 • CT.3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă „INTERVENTIE SPECIALIZATĂ PENTRU UN MANAGEMENT DE CALITATE ÎN SERVICIILE SOCIALE” va fi organizat în 3 promoţii succesive (2017-2018, 2018-2019 şi respectiv 2019-2020)

Numărul de locuri disponibile pentru anul universitar 2017-2018 este de 50 de locuri, costul participării la acesta fiind de 9200 RON.

Cursul poate fi plătit în rate (lunare, trimestriale, etc) în funcţie de elementele convenite la data semnării contractului de formare.

Taxa se poate achita prin virament bancar/mandat poștal în contul RO95BRDE450SV49764014500, cont deschis la BRD, pe numele Asociaţiei pentru Dezvoltarea Copilului .

Cursul se va finaliza cu diplomă/ certificat de competenţe in baza unui examen final. Actul de studii eliberat cursantului la absolvire de către Ministerul Educaţiei Naţionale este certificatul de atestare a competențelor profesionale menţionate.

CONDIŢII PARTICIPARE CURS

La acest curs pot participa:

 1. Directorii executivi / Directorii generali care coordoneaza Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Direcţiile de Asistenţă Socială şi Serviciile Publice de Asistenţă Socială,
 2. Directorii executivi / Managerii / Directorii generali care coordoneaza Organizatii Neguvernamentale acreditate și furnizează unul sau mai multe servicii sociale licențiate în conformitate cu legea. Candidatul trebuie să ocupe poziția de conducere de minim 3 ani.
 3. Absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată, în conformitate cu normele legale in vigoare.

Documente necesare înscrierii:

 • fişă de înscriere tipizată
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2017 în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. în copie;
 • chitanţa sau copie a ordinului de plată - dovada plăţii taxei de participare la programul de formare şi dezvoltare continuă in conformitate cu contractul de formare profesională;
 • adeverinţă de la angajator din care să reiasă funcţia deţinută în cadrul instituţiei angajatoare.
 • Secretariatul cursului şi comunicarea cu participanţii sunt asigurate de către Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului, cu sediul în mun. Bucureşti, sectorul 1, str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 24A, et. 2, ap. 3, camera D, România.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Copilului va semna cu fiecare participant la curs un contract de formare profesională.

Documentele de înscriere se depun la adresa Asociaţiei pentru Dezvoltarea Copilului până la data de 24 noiembrie 2017, ora 18.00 sau la adresa de email secretariat@institutulcopilului.ro, cu condiţia ca fişa de înscriere în original, cele două fotografii tip buletin de identitate şi prezentarea în original a documentelor de studii şi identitate pentru completarea copiilor depuse la dosar cu menţiunea „conform cu originalul” să fie prezentate Secretariatului Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, până la data de 8 decembrie 2017.

Persoane de contact pentru informații suplimentare:

Bogdan Simion
Telefon – 0722.228.610
Mail – bogdan.simion@sera.ro

Cristina Bagoli
Telefon – 0724.254.922
Mail – cristina@institutulcopilului.ro

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala