Dosarul cuprinde următoarele acte:

 • Eseu motivational (300 – 500 cuvinte)
 • Fișa-tip de înscriere (candidatul va completa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formular);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau copie xerox în vederea certificării conform cu originalul în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2017) eliberată de către instituția de învătământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învătămîntului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidati ( cu acordul candidaților și dupa semnarea protocolului cu Ministerul Educației Naționale), caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire ;

 • Certificatul de naștere, în copie cerificată conform cu originalul;
 • Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate (3/4);
 • B.I./ C.I. sau pașaport în copie;
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (90 lei – prima inscriere, 60 lei - a doua inscriere si 50 lei urmatoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii);
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 • NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • candidații de etnie rroma care se înscriu pe locurile speciale (destinate rromilor), vor completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi vizata la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.;

* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

 1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a aduce la secretariat diploma de bacalaureat în original până pe data de 26 iulie 2017 și de a completa formularul pentru confirmarea locului.
 2. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2017și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (21, 22, 24, 25 și 26 iulie 2017). NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2017.

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala