Admitere master - sesiunea iulie 2018

CALENDARUL ADMITERII: studii universitare de master – sesiunea 6 – 26 iulie 2018

INSCRIERI: 6 - 15 IULIE 2018 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli: 16 iulie 2018
Concurs de admitere (interviu): 17 iulie 2018
Afișarea rezultatelor: 18 iulie 2018
Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 19 iulie 2018 (între orele 9,00 – 12,00)
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 iulie 2018 (orele 14,00)
Confirmarea locului*: 18, 19, 20, 21 si 23 iulie 2018 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata orele 9,00 – 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor: 26 iulie 2018

CRITERII DE ADMITERE
PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:

 1. Mabs = media generală de absolvire a studiilor de licenta ( Media anilor de studii + Media de licentă: 2 – medie- )
 2. Neseu = Nota acordata de comisie pe eseul prezentat la inscriere
 3. Ninterviu = Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare primele 2 zecimale.

CRITERII DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

 • Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
 • Criteriul II – media examenului de licenta
 • Criteriul III – media generala a anilor de studii.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII:

 • dosar plic.
 • fișă tip de înscriere;
 • eseu (de maxim 10 pagini);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie cerificată conform cu originalul;
 • diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2018 în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2018);
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • B.I sau C.I în copie;
 • chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de inscriere la concursul de admitere este de 90 lei pentru prima inscriere; 60 lei a doua si 50 lei urmatoarele inscrieri și se achită la sediul facultății.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copie certificate conform cu originalul de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala