Admitere master 2022

 Rezultate admitere master septembrie

 

Planificare Interviu Admitere Master Septembrie

Admitere Master Septembrie 2022

Rezultate finale admitere master 

Antropologie dezvoltare comunitara si regionala

Cercetare sociologica avansata

Consiliere in asistenta sociala

Devianta sociala si criminalitate

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

Managementul resurselor umane

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

Politici publice si management in administratia publica

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

Probatiune

Research in sociology

Sociologia consumului si marketing

Sondaje de opinie marketing si publicitate

Studii de securitate

 

 

Rezultate admitere master

Confimarea locului este obligatorie

Antropologie dezvoltare comunitara si regionala

Cercetare sociologica avansata

Consiliere in asistenta sociala

Devianta sociala si criminalitate

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

Managementul resurselor umane

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

Politici publice si management in administratia publica

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

Probatiune

Research in sociology

Sociologia consumului si marketing

Sondaje de opinie marketing si publicitate

Studii de securitate

 

 

Planificare interviu Master

INSCRIERI: 04 –16 iulie 2022

• Online pe următoarea platformă informatică: https://admitere.sas.unibuc.ro/

Ghid admitere master

Echipa studenteasca de suport

• prin prezentare fizică - cu respectarea distanțării sociale - la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9, de luni până vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 -12,00;
• pentru a ocupa un loc la buget va recomandam sa optati pentru mai multe programe de master.

Platforma pentru înscrierile online este accesibilă până la data de 15 iulie 2022, orele 23:59. Recomandăm candidaților să finalizeze și să trimită dosarul până la această dată. Înscrierile continuă și în data de 16 iulie, până la orele 12, la sediul facultății din Str. Schitu Măgureanu nr. 9.

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli/comisii: 18 iulie 2022
Concurs de admitere (interviu): 20 iulie 2022
Interviul se va desfășura cu prezența fizică.
Afișarea rezultatelor (pe forme de finanțare): 22 iulie 2022
Depunerea eventualelor contestații: 22 iulie 2022
Afișarea rezultatelor contestațiilor: 23 iulie 2022
Confirmarea locului*: 23, 24, 25, 26 și 27 iulie 2022 (de luni până vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor finale: 30 iulie 2022


Taxe înscriere admitere master 2022
• 150 lei prima inscriere(opțiune);
• 100 lei a-II-a înscriere (a-II-a opțiune);
• 50 lei a-III-a și următoarele înscrieri (opțiuni)
Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București. 

Repartizare locuri admitere studii universitare de master. 

master.png

CRITERII DE ADMITERE - SESIUNEA iulie 2022
* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:

1. Mabs= media generală de absolvire a studiilor de licenta (Media anilor de studii + Media de licentă: 2 = medie)
2. Neseu= Nota acordată de comisie pe eseul prezentat la înscriere
3. Ninterviu= Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului
Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.
Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (șase)
CRITERII DE DEPARTAJARE
În cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:
- Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;
- Criteriul II – media examenului de licență
- Criteriul III – media generala a anilor de studii.

Dosarul pentru cei care optează pentru înscrierea fizică cuprinde următoarele acte:
• dosar plic;
• fișă tip de înscriere;
• eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele ce citare academică);
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată conform cu originalul;
• diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2022 în original sau copie certificată conform cu originalul;
• supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2022);
• documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la data înscrierii;
• certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
• certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
• 2 fotografii tip buletin de identitate;
• adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
• C.I sau pașaport în copie; 
• Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii; Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.

ACORDUL SCRIS AL CANDIDATULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA PROBEI ORALE

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa aplicația dedicata înscrierii conform specificului fiecărei facultăți. Fișa tip de înscriere completată, rezultată online va fi asumată sub semnătură proprie de către candidat și depusă ulterior (la termenul pe care-l va stabili facultatea pentru constituirea/depunerea dosarului fizic) În lipsa acordului scris al persoanei pentru înregistrarea probei orale dosarul de admitere nu este validat.

• Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rroma, în copie scanată - originalul va fi depus la secretariat in momentul constituirii/depunerii dosarului fizic;

• Candidații care au urmat anterior un program de master, adeverință cu tipul de studii urmate și forma de învățământ: buget sau taxa (cu bursă/fără bursă), eliberată de instituția de învățământ superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în original la constituirea/depunerea dosarului fizic);

• chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima înscriere; 100 lei a doua și 50 lei următoarele înscrieri și se achită la sediul facultății sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București.

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere

• Copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
• Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
• Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
• Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.
• Scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se acordă de către președintele comisiei de admitere pe facultate numai în baza actelor prezentate/încărcate de candidați pe platforma de înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus.

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL SI INDIFERENT DE FORMA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de confirma online, prin semnarea contractului de studii
2. Candidații care au ales înscrierea la sediul facultății vor prezenta la secretariat diploma de bacalaureat în original în luna iulie 2022 și vor completa formularul pentru confirmarea locului.
3. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ (taxa anuala este de 4000 lei/an) au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1500 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2022) și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate. NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2022.

Metodologie concurs admitere 2022 Masterat

Calenda cadru admitere 2022

 

 

Admitere master 2021

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala