Admitere Licență 2023

Rezultate finale licență
 
 
 
 
 
 
 
 

Coborâre medie la taxă
Pot confirma pentru locurile cu TAXĂ și candidații la programele de studii, învățământ cu frecvență, aflați pe listele de așteptare, care nu au candidat pe locuri speciale, astfel:
- Antropologie I.F. până la media 7,00;
- Resurse umane I.F. până la media 7,00;
- Sociologie I.F. până la media 7,00;
- Asistență socială I.F. până la media 7,00.
Candidații aflați în lista de așteptare la Asistență sociala I.D. vor fi sunați imediat după retragerea celor care nu doresc sa confirme și eliberează locul.
Informații suplimentare puteți obține la:
Resurse umane : carmen.culea@sas.unibuc.ro tel. 0213059755
Sociologie în limba engleza si Antropologie: cristina.mares@sas.unibuc.ro tel. 0213059750
Sociologie: maria.bara@sas.unibuc.ro tel. 0213059751
Asistență socială IF si ID : claudia.dumitru@sas.unibuc.ro tel. 0213059752 sau stefania.podaru@sas.unibuc.ro tel. 0213059746
Secretar șef Monica Badea monica.badea@sas.unibuc.ro tel. 0213059741

Confirmarea locului este obligatorie - licență. Pentru detalii apasati aici.

Rezultate admitere licență

La crearea contului în platformă se generează numărul de dosar. Acesta este vizibil în platformă și după trimiterea dosarului. Numărul de dosar vă este necesar pentru identificarea în listele cu rezultate. 
 
 
 
 
 
 

 

Rezultate licență probă eliminatorie eseu motivațional

Antropologie

Asistenta sociala ID

Asistenta - Sociala

Resurse - Umane

Sociologie - engleza

Sociologie

 

Important

La crearea contului în platformă se generează numărul de dosar. Acesta este vizibil în platformă și după trimiterea dosarului. Numărul de dosar vă este necesar pentru identificarea în listele cu rezultate. Mult succes tuturor!

Cu aproximativ 3000 de studenți, suntem una dintre cele mai mari facultăți din cadrul Universității din București. Studenții noștri provin covârșitor din clasele cu profil uman și socio-uman, deși avem și sunt bineveniți și absolvenți de licee cu profil economic, real sau tehnic. Aproximativ jumătate din studenții noștri provin din liceele bucureștene, iar cealaltă jumătate de pe întreg cuprinsul țării, în special din Muntenia, Moldova, Oltenia și Dobrogea. 

Găsiți mai jos toate informațiile necesare pentru admitere.  

INSCRIERI: 3 – 14 iulie 2023
• Online accesând următoarea platformă admitere.sas.unibuc.ro
• Ghid admitere licenta SAS - 2023

Platforma pentru înscrierile online este accesibilă până la data de 13 iulie 2023, orele 23:59. Recomandăm candidaților să finalizeze și să trimită dosarul până la această dată. Înscrierile continuă și în data de 14 iulie, până la orele 14, doar la sediul facultății din Str. Schitu Măgureanu nr. 9.

• Prin prezentare fizică
, la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr. 9, de luni până vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00
• Pentru a ocupa un loc la buget vă recomandăm să optați pentru mai multe specializări în cadrul facultății. 


Afișarea listelor candidaților înscriși și a evaluării eseului motivațional:  18 iulie 2023
Afișarea listelor candidaților admiși (pe forme de finanțare):  21 iulie 2023

Confirmarea locului: 22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2023 (online sau prin prezentare fizica la sediul facultatii din str. Schitu Magureanu nr.9, de luni pana vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor finale:  28 iulie 2023


Taxe înscriere admitere licență 2023:
• 150 lei prima inscriere(opțiune);
• 100 lei a-II-a înscriere (a-II-a opțiune);
• 50 lei a-III-a și următoarele înscrieri (opțiuni)
Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București. 

Repartizare locuri admitere studii universitare de licenta

1a.png

 

PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:

 1. Eseu motivațional - probă eliminatorie (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat cu Admis/Respins. Candidații care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză.
  2. Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel:

  Media de admitere pentru învățământul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
  • 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
  • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie. 
  CRITERIUL DE DEPARTAJARE
  • În cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura română(I) și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat(II).

  PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
  Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se face pe baza mediei de la bacalaureat. 

  CRITERIUL DE DEPARTAJARE
  În cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura română(I); media aritmetica dintre media media generală obținută la Bacalaureat si nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura română.
  Înscrierile se fac online în perioada
  3 – 14   iulie 2023 pe platforma online ce va fi disponibilă în perioada respectivă sau prin prezentare fizica, la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9, de luni până vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00.

  La admitere pot candida și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, cu condiția prezentării 
  Atestatului pentru recunoașterea studiilor efectuate în afara României (eliberat de Ministerul Educației – C.N.R.E.D.) și a actelor de studii in original în vederea echivalării.
  • 
  Candidații care optează pentru înscrierea online vor incarca documentele pe platforma de specialitate ce va fi disponibilă în perioada de înscriere
  • Ghid admitere licență (în curând vom posta varianta actualizată a ghidului)

  Dosarul pentru cei care optează pentru înscrierea fizică cuprinde următoarele acte:
  • Dosar plic
  • Eseu motivational - probă eliminatorie (300 - 500 cuvinte)
  • Fișa-tip de înscriere (candidatul care se va prezenta la facultate va completa, sub semnătură proprie sau prin reprezentant împuternicit cu procură notarială, toate datele solicitate în formular);
  • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
  pentru candidații care se vor prezenta la facultate, în original  (sau copie xerox în vederea certificării conform cu originalul în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2023) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

  Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 202
  2-2023, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați (cu acordul candidaților și după semnarea protocolului cu Ministerul Educației și Cercetării),  caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire) ;

  • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
  • Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici( care au obținut premiile I, II, III, mențiune la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de minister);
  • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate (3/4);
  • C.I. sau pașaport în copie;
  • Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rroma, în copie scanată - originalul va fi depus la secretariat in momentul constituirii/depunerii dosarului fizic;
  • Candidații care au urmat anterior un program de licență, adeverință cu tipul de studii urmate și forma de învățămînt: buget sau taxa (cu bursă/fără bursă), eliberată de instituția de învățămint superior unde a fost înmatriculat studentul (copie scanată și depunerea în original la constituirea/depunerea dosarului fizic);
  • Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială, vor putea opta pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prezentînd documentele justificative în acest sens;
  • Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (150 lei - prima înscriere, 100 lei - a doua înscriere și 50 lei următoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București);
  • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii; Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.
  • 
  NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

  Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

  • Copie de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
  • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat,  a susținătorilor legali;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.
  • Scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se acordă de către președintele comisiei de admitere pe facultate numai în baza actelor prezentate/încărcate de candidați pe platforma de înscriere, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunțate mai sus.
  • ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE 
  PROCURĂ (în cazul înscrierilor fizice, la sediul facultății)

  * CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL ȘI INDIFERENT DE MODALITATEA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

  1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului 
  au obligaţia de confirma online, prin semnarea contractului de studii
  2. 
  Candidații care au ales înscrierea la sediul facultății vor prezenta la secretariat diploma de bacalaureat în original până pe data de 26 iulie 2023 și vor completa formularul pentru confirmarea locului.
  3. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ (taxa anuala este 3500 lei/an) au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1250 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2023și de a completa formularul pentru confirmarea locului.
  Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, 
  dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate. NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

  Pentru eventualele 
  locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2023.

 

Ultima medie buget taxa 2022

 

Ultima medie de intrare la buget în 2022

Antropologie = 8,05

Resurse umane = 9,07

Sociologie (lb. Engleza) = 6,85

Sociologie = 8,02

Asistență socială = 8, 12

Ultima medie de intrare la taxă în 2022

Antropologie = 6,25

Resurse umane = 6,85

Sociologie (lb. Engleza) = 6,00

Sociologie = 6,02

Asistență socială = 6,00

Asistență socială I.D. = 7,97

 

Admitere licenta 2022

 

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala