Admitere Master 2021

Rezultate Admitere Master Septembrie 2021

Rezultate admitere master asistenta - septembrie 2021

Rezultate admitere master sociologie - septembrie 2021

 

Planificare Interviu Admitere Master septembrie 2021 

Planificare Interviu Admitere Master septembrie 2021

 

Admitere master septembrie 2021

Admitere master septembrie 2021

 

Rezultate finale master

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

Cercetare sociologica avansata

Consiliere in asistenta sociala

Devianta sociala si criminalitate

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

Managementul resurselor umane

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

Politici publice si management in administratia publica

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

Probatiune

Research in Sociology

Sociologia consumului si marketing

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

Studii de securitate

 

Rezultate admitere master

Confirmare loc master buget/taxă - obligatorie, citeste mai departe

 

Antropologie, dezvoltare comunitara si regionala

Cercetare sociologica avansata

Consiliere in asistenta sociala

Devianta sociala si criminalitate

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

Managementul resurselor umane

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

Politici publice si management in administratia publica

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

Probatiune

Research in Sociology

Sociologia consumului si marketing

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

Studii de securitate

  

 

Planificare candidati pe intervale orare Interviu admitere master

 

Antropologie

Cercetare sociologica avansata research

Consiliere in asistenta sociala

Devianta sociala si criminalitate

Grupuri de risc si servicii sociale de suport

Managementul resurselor umane comisie 1 Laura Grunberg

Managementul resurselor umane comisie 2 Gabriel Hancean

Managementul serviciilor sociale si de sanatate

Politici publice si management in administratia publica

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

Probatiune

Sociologia consumului si marketing

Sondaje de opinie marketing si publicitate

Studii de securitate

 

Planificare comisii pe sali interviu master iulie 2021

 

În această seară, la orele 23:59, se va închide platforma de înscriere online. Recomandăm persoanelor care au dosarul în lucru să-l completeze și să-l trimită înainte de această oră.

INSCRIERI: 01 –16 iulie 2021

 • online pe platforma (http://admitere.sas.unibuc.ro/) disponibilă în perioada admiterii
 • Ghid admitere master
 • Echipa studențească de suport
 • prin prezentare fizică - cu respectarea distanțării sociale - la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr.9, de luni până vineri între orele 9,00 - 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00;
 • pentru a ocupa un loc la buget va recomandam sa optati pentru mai multe programe de master.

Platforma pentru înscrierile on line este accesibilă până la data de 15.07.2021, orele 23:59. Recomandăm candidaților să finalizeze și să trimită dosarul până la această dată. Înscrierile continuă și în data de 16.07.20, până la orele 14.00, la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr. 9.

Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli/comisii: 19 iulie 2021

 

Concurs de admitere (interviu): 20 iulie 2021

Interviul se va desfășura online sau prin prezența fizică (în situații întemeiate și justificate)

Afișarea rezultatelor (pe forme de finanțare): 22 iulie 2021

Depunerea eventualelor contestații (online): 22 iulie 2021

Afișarea rezultatelor contestațiilor (pe email transmis fiecărui candidat care a depus contestație): 23 iulie 2021

Confirmarea locului*: 22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2021 (de luni până vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata si duminica între orele 9,00 - 12,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 28 iulie 2021

 

Taxe înscriere admitere master 2021

 • 150 lei prima inscriere(opțiune);
 •  100 lei a-II-a înscriere (a-II-a opțiune);
 •  50 lei a-III-a și următoarele înscrieri (opțiuni)

Taxa se achită la sediul facultăţii sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București.

 

Repartizare locuri admitere studii universitare de master

repartizare-locuri-master-2021.png

 

CRITERII DE ADMITERE - SESIUNEA iulie 2021

* Media de admitere la master se calculează astfel: (pentru învăţământ cu frecvență)

M=1/3Mabs + 1/3Neseu + 1/3Ninterviu, unde:

 1. Mabs= media generală de absolvire a studiilor de licenta (Media anilor de studii + Media de licentă: 2 = medie)
 2. Neseu= Nota acordată de comisie pe eseul prezentat la înscriere
 3. Ninterviu= Nota acordata de comisie pentru sustinerea interviului

Mediile nu se rotunjesc, se iau în considerare  primele 2 zecimale.

Media minima de admitere nu poate fi mai mica de 6 (șase)

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul mediilor egale ale candidaţilor departajarea se face în funcţie de:

- Criteriul I - media notelor obţinute la eseu şi interviu;

- Criteriul II – media examenului de licență

- Criteriul III – media generala a anilor de studii.

 

Dosarul pentru cei care optează pentru înscrierea fizică cuprinde următoarele acte:

 • dosar plic;
 • fișă tip de înscriere;
 • eseu (de maxim 10 pagini cu tema la alegerea candidatului din tematica specifică programului de master pentru care candidează; se vor respecta normele ce citare academică);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • diploma de licenţă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverință de licență pentru promoția 2021 în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • supliment la diplomă/foaia matricolă din facultate sau adeverinţă care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2021);
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la data înscrierii;
 • certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • I sau pașaport în copie;
 • chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere.Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei pentru prima înscriere; 100 lei a doua și 50 lei următoarele înscrieri și se achită la sediul facultății sau online în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București.

 

NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere

 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat , a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.
 • candidații de etnie romă care se înscriu pe locurile speciale (destinate romilor), vor completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi vizată la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.;

 

INSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE SE POATE FACE, ÎN NUMELE CANDIDATULUI, ȘI DE CĂTRE O ALTĂ PERSOANĂ PE BAZĂ DE PROCURĂ.

 

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL SI INDIFERENT DE FORMA DE ÎNSCRIERE PE CARE A ALES-O.

 1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de confirma online, prin semnarea contractului de studii
 2. Candidații care au ales înscrierea la sediul facultății vor prezenta la secretariat diploma de bacalaureat în original până pe data de 26 iulie 2021 și vor completa formularul pentru confirmarea locului.
 3. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ (taxa anuala este de 4000 lei/an) au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1500 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2021) și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (22, 23, 24, 25 și 26 iulie 2021). NEPREZENTAREA DIPLOMELOR (bacalaureat si licență) ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2021.

 

Admitere Master 2020

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala