Mentor UB

METODOLOGIE

de acordarea a laptopurilor ca altă formă de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti în cadrul proiectului MENTOR UB: Platformă pilot de acțiune integrată pentru creșterea incluzivă a accesului la studii universitare și reducerea abandonului școlar

           Universitatea din Bucureşti prin intermediul celor 6 facultăți parterene în proiect (Facultatea de Filosofie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Politice) îşi propune să susțină studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență şi masterat, învățămȃnt cu frecvență, proveniți din medii defavorizate prin acordarea de laptopuri.

          Laptopurile se acordă studenților în vârstă de până la 35 de ani, înmatriculați la una dintre cele 6 facultăți partenere în proiect, pe bază de concurs de selecție, în funcţie de situaţia socio-economică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite prin această metodologie, cu rolul de a asigura condiţii minime de subzistenţă pentru beneficiari, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi.  

         Laptopurile, ca alte forme de sprijin, se vor acorda exclusiv pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene.

         Beneficiarii laptopurilor pot fi:

 1. a) studenţii orfani de un părinte sau de ambii părinţi, precum şi studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. b) studenţii care au depus dosare de bursă socială.

 

Laptopurilor, se vor acorda studenților în următoarea ordine de priorități:

 • studenții orfani de ambii părinţi,
 • studenții proveniți din case de copii sau plasament familial şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 • studenții orfani de un părinte;
 • studenţii cu dosare de bursă socială.

 

Criterii de departajare

a). media de admitere (pentru anul I licență și master) și media din anul precedent (pentru anul II licență);

b). media obţinută la BAC (anul I și II licență); media anilor de studii de licență (anul I master);

c). anul de studii, în următoarea ordine: licență anul I, licență anul II, master anul I;

Dosarul de înscriere în cadrul procesului de selecție va conține:

 • cererea de înscriere semnată şi datată;
 • scrisoarea de motivație (maxim 2000 de caractere, se motivează necesitatea dobândirii unui computer)
 • dosarul de bursă socială;
 • copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, hotărȃrea privind darea în plasament, dacă este cazul;
 • declaraţie pe propria răspundere că nu va înstrăina laptopul;
 • declaraţie pe propria răspundere că va returna laptopul după finalizarea studiilor (după absolvire şi înainte de susţinerea licenţei/dizertației);

         Înscrierea la concursul de selecție în cadrul proiectului confirmă acceptarea integrală din partea candidaților a prevederilor prezentei Metodologii.

       Calendarul de desfăşurare a concursului de selecție este acelați cu cel de depunere al dosarelor pentru burse sociale

 

       Această metodologie a fost adoptată în cadrul ședinței echipei proiectului din data de 8 octombrie 2018.

 

Director proiect,

Prof. univ. dr. Ionela Băluță

Comisie de concurs:

Președinte: prof. dr Ionela Băluță

Membri: Beatrice Almășanu; Darie Cristea; Anca Dobrovăț; Matei Gheboianu; Lilian Ciachir, Simona Tache (student)

 

Comisia de contestații:

Președinte: conf. dr. Florentina Nițu

Membri:  Luciana Ghica; Cornel Mincu; Cristian Voica; Irina Zamfirache (studenta de la Istorie – nume)

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala