Asistenţă Socială ID

Ghid de consiliere profesională a studenților în tehnologia ID

Dragi studenți, bine aţi venit la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ (I.D.) în asistenţă socială.

Învăţământul la distanţă este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă, iar provocările profesionale le impun specializarea într-un domeniu apropiat de interesele lor de dezvoltare profesională.

Ce este învăţământul la distanţă?

Învăţământul la distanţă (ID) este o formă modernă de pregătire; flexibilitatea programului de studiu şi posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiţionale (pe o paforma electronica, prin corespondenţă, prin mesaje electronice etc.) constituie avantaje pentru studenţii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă şi nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi.

Conform legislaţiei în vigoare această formă de organizare a procesului didactic nu presupune doar activităţi la distanţă. Astfel o parte din activităţile didactice se desfăşoară faţă în faţă (cu prezenţă obligatorie în campus), iar altele la distanţă. De fapt ID-ul la noi în ţară presupune o combinaţie de tehnologii educaţionale între învăţământul tradiţional şi un învăţământ care beneficiază de mijloacele moderne de comunicare (internet, platforme electronice) şi de prelucrare a informaţiilor, ceea ce presupune o mai mică prezenţă în campusul universitar comparativ cu forma de învăţământ de zi. Astfel, un student înmatriculat la zi are în medie 22 ore pe săptămână constând în ore de curs (C), seminar (S) sau laborator (L). La ID, cursul devine studiu individual (SI), orele de seminar se împart în două tipuri de activităţi: teme de control (TC), activităţi tutoriale (AT) şi orele de laborator devin activităţi aplicative (AA). Deoarece diplomele de la cele două forme de învăţământ pentru aceeaşi specializare (program de studiu) sunt echivalente rezultă următoarea relaţie:
număr de ore (C+S+L) = număr ore (SI+TC+AT+AA)
Spre deosebire de învăţământul de zi la care toate activităţile cuprise în planul de învăţământ se desfăşoară faţă în faţă, la ID o parte din activităţi se desfăşoară la distanţă prin comunicarea bidirecţională între student şi cadrul didactic pe platforma on-line.
Cursurile se gasesc in format electronic pe platforma on-line iar studentii le pot accesa pe aceasta cale corespunzător anului de studiu.

Personajele cheie la această formă de învăţământ sunt:

  • studenţii ID;
  • tutorii de disciplină;
  • coordonatorii de disciplină.

Studenţii ID

Studenţii sunt principalii participanţi la activitatea de învăţământ la distanţă. În urma admiterii candidatul devine student şi va semna un Contract de şcolarizare cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, care cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor, condiţiile de acordare a punctelor de credit, respectiv de susţinere şi de acordare a diplomei de licenţă.

Studentul are obligaţia de a studia planul de învăţământ şi Regulamentul de credite transferabile ECTS pentru a înţelege sistemul de acordare a creditelor pentru a-şi alege ruta dorită din pachetele de discipline opţionale.

Tutorii de disciplină

Tutorii de disciplină sunt cadre didactice care îndrumă studenţii pe parcursul unui program de instruire la o anumită disciplină din planul de învăţământ în însuşirea cunoştinţelor şi în efectuarea temelor de control.

Respectarea termenelor de trimitere a temelor este deosebit de importantă pentru derularea optimă a programului de pregătire si vor fi incarcate pe platforma on-line. În situaţii excepţionale, reprogramările se fac doar cu aprobarea tutorelui.
Studenţii vor primi o primi o parolă cu care se vor conecta la platforma on-line a programului la distanţă şi în felul acesta pot trimite în timp util temele si/sau proiectele pe care le au de realizat.

Îndrumarea se realizează pe grupe, prin întâlniri directe, dar şi individualizat prin corespondenţă pe platforma electronică, telefon, poştă electronică sau forme combinate şi constă în direcţionarea studiului şi evaluarea periodică a parcursului academic.

Ghid de consiliere a studenţilor în tehnologia ID

Pe parcursul semestrului studentul comunică şi poate cere ajutorul tutorelui de disciplină pentru orice informaţii care se referă la programarea activităţilor didactice ale disciplinei respective, la rezolvarea temelor, la termenele de predare etc. Tutorii sunt cei care realizează interfaţa dintre student şi coordonatorii de disciplină.

Coordonatorii de disciplină

Coordonatorii de disciplină sunt cadre didactice universitare, titulare ale Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială care coordonează programul de studiu la disciplinele din planul de învăţământ, elaborează materialele de studiu şi se asigură de faptul că studenţii ID îşi însuşesc si parcurg aceeaşi materiale informative si cursuri şi de aceeaşi calitate cu cei de la zi.
Examinarea finală (colocviu sau examen) pentru fiecare disciplină se va realiza de către coordonatorul disciplinei asistat de tutore.

Pentru activităţile care necesită prezenţa obligatorie a studenţilor în universitate se afişează orarul de pregătire cu specificarea datei, orei şi sălii la care se asigură accesul în salile de tutoriat sau laboratoarele de specialitate.

Activităţi specifice învăţământului la distanţă

Aşa dupa cum am arătat activităţile educaţionale ale programelor de învăţământ la distanţă sunt diferite de cele specifice programelor organizate în forma de zi. Aceasta nu înseamnă că educaţia la distanţă este inferioară celei tradiţionale, în clasă.
Din punct de vedere al comunicării, atunci când predarea are loc tradiţional în clasă, suntem puşi în faţa unui complex de situaţii, care asigură transmiterea şi preluarea mesajului educaţional nu numai prin cuvinte, ci şi prin viteză şi intonaţia vorbirii, prin gesturi, prin expresia facială etc. În cazul în care predarea se realizează prin cuvinte scrise, la distanţă, situaţia este total diferită, întrucât profesorul (cel care scrie cursul) nu mai poate improviza în funcţie de reacţiile şi sugestiile studenţilor.

Activităţile tutoriale (AT), în număr de 4 pentru fiecare disciplină studiată, sunt forme flexibile de organizare a procesului didactic presupunând o implicare activă a dumneavoastră în descifrarea materiei şi în rezolvarea problemelor specifice. O activitate tutorială nu depăşeşte două ore convenţionale.

Activităţile tutoriale (AT) se desfăşoară în prezenţa unui cadru didactic numit tutore. Rolul tutorelui care este desemnat pentru fiecare disciplină nu este acela de a transmite un volum oarecare de informaţii, ci de a vă orienta în învăţarea autonomă, de a vă forma şi dezvolta deprinderea de a învăţa.
Pe tot parcursul studiilor universitare în regim de învăţământ la distanţă veţi fi asistaţi de tutori pentru fiecare disciplină, care au menirea de a corecta temele de control (TC) pe care trebuie să le finalizaţi înainte, în timpul sau după activităţile tutoriale (în funcţie de specificul şi complexitatea disciplinei), de a vă oferi feed-back permanent (comunicare bidirecţională) şi de a vă ajuta în ameliorarea procesului de învăţare. Temele de control pot fi transmise tutorilor prin incărcarea acestora pe platforma on-line, în format electronic (e-mail) sau altă modalitate stabilită în cadrul primei întâlniri directe.

Activităţile asistate (AA) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului la distanţă care au drept echivalent orele de laborator sau alte activităţi practice prevăzute la forma de învăţământ de zi.

Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală prin examen

Evaluarea este stabilită şi descrisă de către coordonatorul de disciplină prin intermediul fişei de disciplină (programa analitica). Ponderea lucrărilor practice, a testelor pe parcursul semestrului, a temelor de control in stabilirea notei finale este menţionată în cadrul aceluiaşi document.
Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci), studenţii obţin creditele alocate prin planul de învăţământ acelei discipline.

Toate examenele şi evaluările se vor ţine la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, nefiind admise susţinerea examenelor pe Internet sau alte forme prin care nu putem stabili cu certitudine identitatea persoanei care susţine examenul/verificarea şi momentul susţinerii acestuia/acesteia. Referatele, răspunsurile la diferitele teme, întrebările privitoare la diferitele aspecte ale disciplinei etc. pot fi incarcate pe platforma electrocnica, fie transmise prin Internet în cazul în care tutorele solicită studentului acest lucru.
Dacă din diverse motive (probleme de sănătate, personale etc) un student nu poate ajunge la examenele scrise care se desfăşoara în facultate sau nu au promovat examenul, există o sesiune de restanţe şi reexaminari unde acestea vor fi reprogramate iar studentii vor avea acces. Datele privind restantele si reevaluarile vor fi anunţate pe platforma on-line dar şi comunicate prin mesaje on-line.
Programul academic de desfăşurare a activităţiolor didactice, de evaluare şi re-evaluare poate fi accesat pe site-ul Universităţii din Bucureşti: www.unibuc.ro

Sfaturi pentru organizarea activităţii de învăţare

Învăţământul la distanţă presupune implicarea totală a studentului în propriul proces de învăţare şi solicită utilizarea unor strategii eficiente de management al resurselor disponibile (de timp, de spaţiu, de documentare etc.). Iată câteva sfaturi menite să vă ajute să depăşiţi cu succes fiecare etapă a formării dumneavoastre universitare:

Încercaţi să vă planificaţi timpul alocat învăţării astfel încât să acopere în timp real nevoile dvs. în raport cu ritmul individual de parcurgere a materiei;

Plasaţi activităţile de învăţare în momente adecvate activităţii dvs. cotidiene, astfel încât să nu genereze mai multă oboseală;

Încercaţi să conectaţi cât mai multe dintre cunoştinţele noi cu experienţele dvs. de viaţă sau profesionale. Astfel, le veţi reţine cu mai multă uşurinţă, iar învăţarea va fi mai durabilă;

Rezolvaţi toate temele de control şi răspundeţi la toate întrebările incluse în manual, chiar dacă nu vă sunt solicitate pentru evaluare. Ele sunt formulate astfel încât să faciliteze înţelegerea materiei şi să îndemne la aplicaţii;

Prezenţa la activităţile tutoriale vă va oferi în primul rând posibilitatea de a găsi răspunsuri la întrebările dvs. şi de a clarifica aspecte mai puţin accesibile la prima vedere. Încercaţi, aşadar, să participaţi la toate activităţile tutoriale;

Nu ezitaţi să contactaţi tutorii şi coordonatorii de disciplină atunci când întâmpinaţi probleme în înţelegerea materiei sau în realizarea temelor de control şi de asemenea, coordonatorii programului de învăţământ la distanţă.

MULT SUCCES!

Pentru mai multe informaţii puteţi trimite întrebările pe adresa:
nistorgheorghita@gmail.com
ana.radulescu@gmail.com

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala