Admitere 2018

Confirmari locuri admitere licenta Septembrie 2018:

PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA – INVATAMANT CU FRECVENTA– SE MAI POATE FACE CONFIRMAREA  LOCULUI CU TAXA (inclusiv cei aflati in listele de asteptare) pâna la completarea capacitatii de scolarizare aprobată - IN ZILELE DE  17, 18 si 19 SEPTEMBRIE 2018 (numai pentru candidatii care s-au inscris in sesiunea iulie 2018 si NU AU CONFIRMAT dar  care NU si-au retras dosarul.)

Locuri  cu taxă disponibile septembrie 2018, învatamant cu frecventa:

Asistenta sociala = 40

Antropologie = 62

Resurse umane = 67

Sociologie = 181 

Anunt importat

In urma confirmarilor si retragerilor, mediile la locurile cu taxa au coborat astfel:

Sociologie zi taxa - 6.00
Asistenta Sociala zi taxa - 6.00
Resurse Umane zi taxa - 7.00

In vederea confirmarii, candidații admiși pe locurile cu taxa pot achita suma de 500 lei (taxa confirmare loc) la Casieria Universitații din Bucuresti (Facultatea de Drept – langa Opera Româna) sau la BCR, filiala sector 5, în contul RO47RNCB0076010452620044.

Dovada achitarii taxei se depune la secretariatul facultatii in momentul confirmarii locului.

Confirmarea se face doar prin prezentare la secretariat in zilele de 18,19,20,21și 23 iulie 2018 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata orele 9,00 – 12,00).

 

REZULTATE ADMITERE LICENTA - IULIE 2018:

IMPORTANT: CONFIRMAREA LOCULUI

Candidatii admisi la buget si taxa trebuie sa confirme obligatoriu locul in zilele de 18, 19, 20, 21 si 23 iulie 2018 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata  orele 9,00 – 12,00)

 Dupa primul an de studiu se va face reclasificarea buget/ taxa, in functie de mediile obtinute in primul an.

 

Cu 2800 de studenti, suntem una dintre cele mai mari facultati din Universitatea din Bucuresti. Studentii nostri provin covirsitor din clasele cu profil uman si socio-uman, desi avem si sunt bineveniti citiva absolventi de licee cu profil economic, real sau tehnic. Aproximativ jumatate din studentii nostri provin din liceele bucurestene, iar cealalta jumatate din multe orase, in special din Muntenia, Moldova si Dobrogea. Gasiti mai jos toate informatiile necesare pentru admitere. Va asteptam pe pagina noastra de Facebook!

           REPARTIZARE LOCURI STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

 Repartizare locuri licenta

 CALENDARUL ADMITERII: (studii universitare de licenta)

Sesiunea 6 – 26  iulie 2018

INSCRIERI: 6 – 15   IULIE 2018 (ÎNTRE ORELE 9,00 – 14,00, IAR SĂMBĂTA SI DUMINICA ÎNTRE ORELE 9,00 – 12,00)

Afișarea listelor candidaților înscriși și a evaluării eseului motivațional: 16 iulie 2018

Afișarea listelor candidaților admiși (pe forme de finanțare): 17 iulie 2018

Confirmarea locului: 18, 19, 20, 21 si 23 iulie 2018 (de luni pana vineri între orele 9,00 – 14,00 iar sambata  orele 9,00 – 12,00)
Data limită de afișare a rezultatelor finale: 26 iulie 2018

PENTRU FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA ADMITEREA CONSTĂ ÎN:

 1. Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat  cu Admis/Respins iar ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se va face astfel:
 1. Media de admitere pentru învățămantul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
 • 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna;
 • 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie ).

CRITERIUL DE DEPARTAJARE

 • In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi pe locurile subvenţionate de la bugetul statului departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă(I) și în funcție de media generală obținută la Bacalaureat(II).

 PENTRU FORMA DE INVATAMANT LA DISTANTA
Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional  se face pe baza mediei de la bacalaureat.

 CRITERIUL DE DEPARTAJARE

In cazul mediilor egale ale candidaţilor admişi departajarea se face în funcţie de nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura romănă(I)

 Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa fișa-tip de înscriere, în care vor menționa, sub semnatură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

 Dosarul cuprinde următoarele acte:

 • Eseu motivational (300 – 500 cuvinte)
 • Fișa-tip de înscriere (candidatul va completa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formular);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original  (sau copie xerox în vederea certificării conform cu originalul în cazul în care candidatul mai este înscris la o facultate sau este student la o altă facultate pe locurile finanţate de la buget) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2018) eliberată de către instituția de învătământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Prin excepție, pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului școlar 2017-2018, în baza acordului scris al acestora, Universitatea din București se poate interconecta cu Sistemul informatic integrat al învătămîntului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidati ( cu acordul candidaților și dupa semnarea protocolului cu Ministerul Educației Naționale),  caz în care nu mai este necesară adeverința de absolvire;

 • Certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul;
 • Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;
 • Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 (două) fotografii tip buletin de identitate (3/4);
 • B.I./ C.I. sau pașaport în copie;
 • Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (90 lei – prima inscriere, 60 lei - a doua inscriere si 50 lei urmatoarele. Taxa se achită la sediul facultăţii);
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii;
 • NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
 • Copie legalizată de pe certificatele de deces ale parinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat,  a susținătorilor legali;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.

 • candidații de etnie rroma care se înscriu pe locurile speciale (destinate rromilor),  vor completa dosarul cu o recomandare care sa dovedeasca apartenența etnică și care va fi vizata la Rectoratul Universității din București – Secretariatul general;
 • Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.;

* CONFIRMAREA LOCULUI  ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

 1. Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGETUL statului au obligaţia de a aduce la secretariat diploma de bacalaureat în original până pe data de 23 iulie 2018 și de a completa formularul pentru confirmarea locului.
 2. Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 Bucuresti ( urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2018) și de a completa formularul pentru confirmarea locului.

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original și completarea formularului de confirmare a locului, în termenul stabilit de facultate (18, 19, 20, 21 și 23 iulie 2018). NEPREZENTAREA DIPLOMEI ÎN ORIGINAL ȘI A FORMULARULUI DE CONFIRMARE, din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.

Pentru eventualele locuri rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în septembrie 2018.

NOTE ADMITERE ANII TRECUTI (2017,2016, 2015):

Ultima medie de intrare la buget in 2017

Departamentul de Sociologie
Programul de studii: Sociologie: 9.05  
Programul de studii: Resurse Umane: 9.65
Programul de studii: Antropologie: 8,95

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8.70 (romi: 6,90)

Ultima medie de intrare la taxa in 2017

Departamentul de Sociologie:
Programul de studii: Sociologie: 7.60
Programul de studii: Resurse Umane: 8.55
Programul de studii: Antropologie: 5.87

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 7.62
Programul de studii: Asistenta Sociala 
(invatamint la distanta): 7.14

Ultima medie de intrare la buget in 2016
Departamentul de Sociologie
Programul de studii: Sociologie: 8,07 (romi: 7,67)
Programul de studii: Resurse Umane: 9.35
Programul de studii: Antropologie: 8,05
Departamentul de Asistenta Sociala
Programul de studii: Asistenta Sociala: 8.05 (romi: 6,90)

Ultima medie de intrare la taxa in 2016

Departamentul de Sociologie:
Programul de studii: Sociologie: 5,90
Programul de studii: Resurse Umane: 5,45
Programul de studii: Antropologie: 6,56

Departamentul de Asistenta Sociala:
Programul de studii: Asistenta Sociala: 5,75
Programul de studii: Asistenta Sociala 
(invatamint la distanta): 6,04

Ultima nota de intrare la buget in 2015

Departamentul de Sociologie:
Specializarea Sociologie: 8.52
Specialiarea Resurse Umane: 9.25
Specializarea Antropologie: 7.68

Departamentul de Asistenta Sociala:
Specializarea Asistenta Sociala: 8.07
Specializarea Asistenta Sociala:
(invatamint cu frecventa redusa): 6.11

Ultima nota de intrare la taxa in 2015

Departamentul de Sociologie:
Specializarea Sociologie: 6.07
Specialiarea Resurse Umane: 8.07
Specializarea Antropologie: 6.22

Departamentul de Asistenta Sociala:
Specializarea Asistenta Sociala: 6.10

 

Admitere 2017

Domenii de studii

sociologie
resurse-umane
antropologie
asistenta-sociala