Prof. Dr. Dumitru Sandu

Date de contact
Email: dumitru.sandu@gmail.com
Blog
http://sites.google.com/site/dumitrusandu
Orar
Orarul prelegerilor

 

Studii


Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, sectia sociologie, 1967-1971


Education


University of Bucharest, Sociology , 1967-1971


Stagii în străinătate /în sistem internaţional


 • Cursul “Population et developemment” în sistemul ONU, CEDOR, 1980 (diplôme avec mérite )

 • IREX , USA 1986

 • Fulbright, USA 1993-1994


Internships abroad/ in international system


 • “Population and development” international course , UN, CEDOR, Bucharest, 1980 (diplôme avec mérite )

 • IREX , USA 1986

 • Fulbright, USA 1993-1994

Activitate didactică


Cursuri curente: migraţie şi dezvoltare, migraţia transnaţională, dezvoltare comunitară şi regională, stratificare şi stiluri de viaţă, tehnica sondajdelor de opinie publica

Alte cursuri predate: analiza datelor sociale, sociologia tranziţiei, statistică socială, explicarea fenomenelor demografice


Teaching


Current lectures: migration and development, transnational migration, community and regional development, methodology of public opinion research.

Pervious lectures: social data analysis, transition sociology, social statistics, explaining demographic phenomena


Alte activităţi profesionale


 • Proiectare de cercetare şi analiză de date în cadrul Barometrului de opinie publică, Fundaţia Soros România, 1995- 2007.

 • Cercetare socială aplicată ca expert Phare şi al Bancii Mondiale pe teme referitoare la agricultura familiala , capital social, dezvoltare comunitară, săracie comunitară, comunităţile de romi, zonele miniere, dezvoltare regională.

 • Raportor naţional pentru analiza datelor din Eurobarometru 2004-2008

 • Evaluator/preşedinte în cadrul comisiei de specialitate pe ştiinţe sociale pentru atestarea titlurilor universitare din cadrul Ministerului Educaţiei (2000-2009)

Parte din rapoartele de cercetare şi bazele de date aferente sunt disponibile la http://dumitru.sandu.googlepages.com, subpaginile de cercetări şi baze de date


Other professional activities


 • Research design and data analysis for Public Opinion Barometer, Soros Foundation Romania, 1995-2007.

 • Applied social research as World Bank and PHARE expert on topics related to: family agriculture, social capital, community development, community poverty, roma communities, mining areas, regional development

 • National editor for EuroBarometer data for Romania, 2004-2008

 • Evaluator/president for Social sciences commission for confirming universitary titles at Education Ministry, 2000-2009

Part of the research reports and data basis associated with research activities are availableathttp://dumitru.sandu.googlepages.com, subpages referring to researches and data basis


Programe de cercetare internaţionale


 • Proiectarea sistemului de dezvoltare regională din România, 1996-1997, PHARE

 • Fundamentarea socială a unui program de dezvoltare a locuinţelor sociale în Muntenegru, 2006 CEB


International research programs


 • Contribution to designing the new system for regional development in Romania, 1996-1997, Phare

 • Social foundation for a social housing program in Montenegro, 2006, CEB


Domenii de specializare generale


Migraţie şi dezvoltare, dezvoltare comunitară şi regională, cercetarea opiniei publice, capital social


General areas of specialization


Migration and development, community and regional development, public opinion research, social capital


Distincţii


Premiul “Dimitrie Gusti” acordat de Academia Română în anul 1998 pentru volumul Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România, Bucureşti: Staff, 1996


Awards


“Dimitrie Gusti” prize of the Romanian Academy for the volume Transition Sociology. Social Values and Types in Romania, Bucuresti: Staff, 1996


Lucrări ştiinţifice

http://dumitru.sandu.googlepages.com


Scientific papers

http://dumitru.sandu.googlepages.com


Cărţi publicate recent, în calitate de coordinator:


 • Viaţa socială în România urbană, Iaşi: Polirom, 2006

 • Locuirea temporară în străinătate. Migraţia economică a românilor 1990-2006, FSD, 2006

 • Practica dezvoltării comunitare, Iaşi: Polirom, 2007

Books recently published as editor:


 • Social life in urban Romania, Iaşi: Polirom, 2006

 • Living temporary abroad. Economic migration of Romanians 1990-2006. FSD, 2006

 • Practice of Community Development, Iaşi: Polirom

Important